Pedagogisch project

Pedagogisch project van de gemeentescholen

1. Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling.

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Middelkerke.

 • Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.
 • De vrije keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.
 • Het onderwijs dat binnen onze school door de leerkrachten wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project.
 • Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze binnen dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld dit pedagogisch project te respecteren.
 • Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het pedagogisch project geeft vorm aan de autonomie van het schoolbestuur.

2. Fundamentele uitgangspunten.

2.1. Openheid

De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige kinderen, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.

2.2. Verscheidenheid.

De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet dit als een verrijking van de gehele schoolbevolking.

2.3. Democratisch

De school is het product van een democratische overtuiging, dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan.

2.4. Socialisatie.

De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelnemen aan een democratische samenleving.

2.5. Emancipatie.

De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke onderwijskansen te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.

2.6. Totale persoon.

De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming.

2.7. Gelijke kansen.

De school treedt compenserend op voor kansarme kinderen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.

2.8. Medemens.

De school voedt op tot respect voor de eigenheid van iedereen. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van anderen. Zij stelt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving.

2.9. Europees.

De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europees burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

2.10. Mensenrechten.

De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind.

3. Visie van de school op haar onderwijs.

Onze school wil kwalitatief onderwijs aanbieden aan haar leerlingen.

Ze steunt zich hierbij op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het basisonderwijs.

De school stelt eveneens tot doel een aantal fundamentele elementen in de ontwikkeling van kinderen na te streven. De elementen situeren zich:

3.1. in het veld van de basiskenmerken die de kern vormen:

 • de kinderen moeten kunnen beschikken over een positief zelfbeeld;
 • de kinderen moeten gemotiveerd worden;
 • de kinderen moeten de kansen krijgen om zelf initiatieven te nemen.

3.2. in het veld van de algemene ontwikkeling:

 • de kinderen moeten kunnen communiceren en samenwerken;
 • de kinderen moeten een zekere zelfstandigheid aan de dag kunnen leggen
 • de kinderen moeten creatief en probleemoplossend kunnen omgaan met hun omringende wereld.

3.3. in het veld van de specifieke ontwikkeling:

Hiervoor steunt de school zich op de leergebieden die in haar onderwijs meer specifiek aan de orde zijn, nl. :

lichamelijke opvoeding;

 • muzische vorming;
 • moedertaal;
 • wiskunde;
 • wereldoriëntatie.

Om degelijk onderwijs te kunnen realiseren eigent de school voor haar onderwijs volgende kenmerken toe:

Samenhang.

De school streeft geen leergebieden of vakkengesplitste benadering van de realiteit na. Hierbij creëert de school leersituaties die voor de kinderen herkenbaar zijn. Het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes zijn voor de school belangrijk. Ook "leren-leren" en sociale vaardigheden krijgen vakoverschrijdend de nodige aandacht.

Totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Via haar onderwijs en een aanbod van vormingsactiviteiten streeft de school ernaar om de totale persoonlijkheid van elk kind te ontwikkelen.

De school zal hierbij streven naar een evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige activiteitenplanning.

Zorgverbreding.

De school opteert voor een goede interactie tussen het kind en zijn leerkrachten. Er wordt ook rekening gehouden met de thuissituatie van het kind.

Het schoolteam zal het onderwijs afstemmen op de individuele mogelijkheden van ieder kind en zal ze in die zin ook begeleiden. Hiervoor zullen de leerkrachten geregeld met elkaar overleggen, de ouders bij het schoolgebeuren betrekken en zullen ze ook openstaan voor nieuwe inhoudelijke vormen van onderwijsondersteuning en remediëring.

De school streeft ook een soepele overgang van kleuterniveau naar lager onderwijs na. Het doorbreken van het traditionele leerstofjaarklassensysteem is in de lagere school mogelijk.

Actief leren.

Hierbij creëert de school een positief klimaat waarbij elk kind naast specifieke kennis ook zelfstandig en op creatieve wijze vaardigheden en denkhandelingen ontwikkelt.

De school laat het kind toe om via eigen interesse en leergierigheid zich te kunnen ontwikkelen in alle domeinen en leergebieden.

Een continue leerlijn.

De school ontwikkelt een kind-volgsysteem dat de persoonlijkheid van elk kind weergeeft en dit binnen alle domeinen tijdens zijn hele schoolloopbaan.

De school stelt tevens concrete afspraken op i.v.m. terminologie en continuïteit binnen de leergebieden en de verschillende domeinen op klas- en schoolniveau.

Het schoolteam van iedere afdeling afzonderlijk komt gelijkgerichte afspraken na i.v.m. methodes en didactisch handelen, evalueert en reflecteert hierover.

De school ontwikkelt tevens initiatieven om de overgang tussen kleuter en lager onderwijs en tussen lager en secundair onderwijs vlot te laten verlopen.

Om leerlingen de optimale kansen te geven zoekt de school naar alternatieven voor het leerstofjaarklassensysteem.

4. Doelstellingen van de school: schoolconcept.

 • streven naar een algemene positieve schoolcultuur door de eigenheid en de rechten van elk kind te erkennen en te eerbiedigen;
 • waarden- en attitudevorming: opvoeden tot verdraagzaamheid, eerbied voor anderen, intellectuele eerlijkheid, oprechtheid, wilskracht en leergierigheid;
 • persoonlijkheidsvorming met aandacht voor alle facetten ervan (affectieve, sociale, creatieve, ethische en esthetische.)
 • opvoeden tot medeverantwoordelijkheid;
 • optimale voorbereiding tot het secundair onderwijs of tot inschakeling in het gemeenschapsleven en tot permanente opvoeding;
 • ophalen van sociale en culturele achterstanden;
 • streven naar geïndividualiseerd onderwijs;
 • aanleren en aanbrengen van leerattitudes en werkmethoden;
 • conceptie van kennisinhouden, vaardigheden en werkmethoden in functie van de levensrealiteit;
 • grondige observatie, omzichtigheid en beredenering bij de studieoriëntering;
 • permanente begeleiding van leerlingen;
 • aanwenden van aangepast didactisch materiaal en aangepaste werkvormen;
 • ervaren van groepsgebondenheid;
 • samenwerken met specifieke voorzieningen die ten dienste staan van het gemeentelijk onderwijs: cultuur, sport- en veegdienst, bibliotheek en mediatheek;
 • participatie aan structuren die steunen op de band die er is tussen de lokale gemeenschap en het gemeentelijk onderwijs.
 • Door middel van aangepaste bewegingsopvoeding de fysische en psychomotorische basis leggen voor een sportieve vrije tijdsbesteding en een gezonde fitte levenswijze.